Polityka prywatności

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Biurze Technicznym Technika-5 z siedzibą w Borku Starym

Informujemy, że zgodnie z art.13 ust.1 oraz ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Biuro Techniczne Technika-5, 36-020 Tyczyn, Borek Stary 423C, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej (CEIDG – www.firma.gov.pl), NIP 8130204455, REGON 690043704.

 2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:

  -realizacji i rozliczenia umów i dostaw, a także podjęcia działań bezpośrednio poprzedzających zawarcie umowy lub realizacji dostawy, w tym przesłanie na żądanie Klienta informacji o ofercie handlowej (art. 6 ust.1 lit.b RODO),

  -dane osobowe pozyskane podczas rozmów handlowych, przetwarzane są na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody w celu przedstawienia oferty marketingowej i handlowej (art. 6 ust.1 lit.a RODO),

  -wszelkiego rodzaju działalności związanej z wykonywaniem obowiązków nałożonych przez obowiązujące przepisy prawa. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez czas trwania umowy lub realizacji dostawy oraz po ich zakończeniu, przez okres niezbędny do wykonania przez Administratora obowiązków, wynikających z przepisów prawa. Dane osobowe pozyskane w celach marketingowych przetwarzane są do czasu zakończenia przetwarzania przez Administratora działań marketingowych, nie dłużej niż przez okres 5 lat od ostatniego kontaktu z klientem lub do momentu wcześniejszego wycofania zgody.

 3. Dane osobowe są podawane dobrowolnie, jednak ich podanie jest warunkiem niezbędnym do zawarcia umowy/dostawy i jej realizacji lub do informowania o ofertach handlowych.

 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich skorygowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych.

 5. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Odpowiednie żądanie Klient powinien skierować na adres e-mail wskazany w pkt. 7.

 6. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych proszę kontaktować się pod adresem e-mail: biuro@technika5.pl.

 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie przetwarzania danych osobowych z naruszeniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r., Ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r. poz.1000) oraz wszelkich innych regulacji krajowych służących stosowaniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r.

 8. Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione wyłącznie podmiotom, z którymi zostały zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, jak również osobom i podmiotom na ich prawnie uzasadnione żądanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

 9. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.